Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr17

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
162+4690816846908230147CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGCACCATGGCACTCTAGCCTGGACGACAGAAAGAAAGAAATAAAGGTATAAAGAAAAGAAAGTAAACAAGCTTCTTCCAGGGAGTGAAGTAAGGTTTATTTCGGTTGAGATTGCTGCTCAGGAC46908301 - 46908844